Operatorer

Matematiska

+ Addition och konkatenering

int x = 4 + 6; // Addition
string s = "hej " + "då" // Konkatenering
string s2 = "Värdet på x är " + x;

- Subtraktion.

int x = 6 - 4;

/ Division.

int x = 6 / 3;

OBS: Om man delar ett heltal (int eller long) med ett annat heltal blir resultatet alltid ett heltal – decimaler trunkeras bort.

* Multiplikation.

int x = 2 * 3;

% Modulus

Räknar ut resten.

int x = 5 % 2;

x blir lika med 1, eftersom det är vad man får kvar när man delat 5 med 2.

Tilldelning

= Tilldela ett värde till en variabel

i = 6;

+= Addera något till variabelns värde.

i += 5;

++ Lägg till 1 till variabelns värde.

i++;

-= Subtrahera något från variabelns värde.

i -= 5; 

-- Dra ifrån 1 från variabelns värde.

i--;

Boolska

> < Större än, mindre än.

bool x = 4 > 3;

== Lika med

Är operanderna likadana?

bool x = 4 == 4; // true eftersom 4 är samma som 4

!= Inte lika med

Är operanderna olika?

bool x = 4 != 5; // true eftersom det stämmer att 4 och 5 är olika

Logiska

&& And (Och)

True om båda operanderna är true, dvs det är true på båda sidorna om &&.

bool x = true && true; // resultatet är true
bool y = true && false; // resultatet är false

|| Or (Eller)

True om minst en av operanderna är true.

bool x = true || false; // true; det räcker om den ena är true.
bool y = false || false; // false
bool z = (3 == 2) || x; // true; x är true även om 3 inte är samma som 2.

Specialoperatorer

. Member access

Används för att komma åt variabler och metoder som ingår i andra objekt. Varje string har till exempel en inbyggd egenskap, en "medlem", som heter Length.

string s = "Hello";
Console.WriteLine(s.Length); // 5
Console.WriteLine("Worlds".Length); // 6

.? Null conditional

Används precis som Member access-operatorn men gör att man inte får ett runtime-fel ifall objektet är null.

string s = null;
Console.WriteLine("Längd: " + s?.Length); // Längd: 
Console.WriteLine("Längd: " + s.Length); // Runtime-fel

? : Ternary

Ternary-operatorn fungerar som en förkortad if-sats och består av tre delar – ett villkor, ett värde som gäller ifall villkoret är sant och ett värde som gäller ifall villkoret är falskt.

int i = 1;

// Om i == 1 så blir name lika med "Micke", annars blir name lika med "Mira".
string name = i == 1 ? "Micke" : "Mira";

?? Null-coalescing

Null-coalescing-operatorn används när det finns en risk för att ett värde är null, och gör så att ett alternativt värde kan tilldelas.

// actualName får samma värde som name, förutsatt att name inte är null.
// om name är null så blir actualName "Micke" istället.
string actualName = name ?? "Micke";

Last updated