SQLite-kommandon

CREATE TABLE

Skapar en tabell.

CREATE TABLE users (
	id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
	name TEXT NOT NULL,
	password TEXT NOT NULL,
	email TEXT NOT NULL
);

Ovanstående skapar tabellen users med kolumnerna id, name, password och email.

  • INTEGER betyder att kolumnen bara kan innehålla siffror, på samma sätt som en integer-variabel i C#..

  • TEXT betyder att kolumnen bara kan innehålla text, lite som en string.

  • PRIMARY KEY betyder att det är värdet i den kolumnen som är unikt och används för att identifiera varje rad.

  • AUTOINCREMENT betyder att om man lägger till en rad i tabellen utan att ange ett värde för denna kolumn så ges den ett automatiskt nytt värde.

  • NOT NULL betyder att man inte får lämna kolumnen tom.

id🔑namepasswordemail

DROP TABLE

Raderar en tabell.

DROP TABLE users;

ALTER TABLE

Gör ändringar i en existerande tabell

RENAME

Byter namn på tabellen.

ALTER TABLE users
RENAME TO students;

ADD COLUMN

Lägger till en ny kolumn

ALTER TABLE users
ADD COLUMN twitter_handle TEXT;

DROP COLUMN

Tar bort en kolumn (och all data som finns i den). Fungerar inte för alla kolumner – till exempel kan man inte ta bort de som är primärnycklar.

ALTER TABLE users
DROP COLUMN twitter_handle;

RENAME COLUMN

Byter namn på en kolumn

ALTER TABLE users
RENAME COLUMN name TO username;

INSERT INTO

Lägger till en rad i en tabell.

INSERT INTO users (name,password,email)
VALUES('Mikael Bergström','12345','fake@bullshit.com');

Ovanstående stoppar in en rad i tabellen users.

  • (name,password,email) betyder att det är de tre kolumnerna som värden ska stoppas in i.

  • VALUES('Mikael Bergström','12345','fake@bullshit.com') betyder att texten "Mikael Bergström" läggs in i den första angivna kolumnen (name), "12345" läggs in i den andra kolumnen (password) och att "fake@bullshit.com" läggs in i den tredje (email).

En av tabellens fyra kolumner, "id", anges inte och får inget värde. Eftersom den är AUTOINCREMENT får den ändå ett värde, automatiskt.

id🔑namepasswordemail

1

Mikael Bergström

12345

fake@bullshit.com

Observera att man använder ' för att avgränsa texter (strings).

SELECT

Hämtar data från en tabell

SELECT * FROM users;

Ovanstående hämtar alla rader och alla kolumner från tabellen.

id🔑namepasswordemail

1

Mikael Bergström

12345

fake@bullshit.com

2

Jacob Marley

money$

moneyman@scroogemarley.com

SELECT name,email FROM users;

Ovanstående hämtar alla rader, men bara kolumnerna name och email.

nameemail

Mikael Bergström

fake@bullshit.com

Jacob Marley

moneyman@scroogemarley.com

AS

Gör att kolumner kan ges nya namn i resultatet.

SELECT name AS namn FROM users;
namn

Mikael Bergström

Jacob Marley

WHERE

Gör att man kan vara mer specifik med vilken eller vilka rader man vill läsa av.

SELECT name,email FROM users WHERE id=1;

Ovanstående hämtar bara kolumnerna name och email, och bara de rader där kolumnen id har värdet 0.

nameemail

Mikael Bergström

fake@bullshit.com

AND

Gör att man kan sätta ihop flera olika kriterier i en WHERE.

SELECT name FROM users WHERE email='fake@bullshit.com' AND password='12345';

COUNT

Räknar antalet rader som innehåller ett värde.

SELECT COUNT(*) FROM users WHERE id=0;

DELETE

Tar bort en eller flera rader från en tabell, baserat på ett eller flera kriterier.

DELETE FROM users WHERE id=0;

Kriterierna anges via WHERE, precis som för SELECT.

UPDATE

Ändrar information i en eller flera celler, baserat på ett eller flera kriterier.

UPDATE users
SET email = 'deep@fake.com'
WHERE id=0;

Ovanstående kod ändrar email-kolumnens data till "deep@fake.com" för alla rader där id-kolumnen innehåller en nolla.

id🔑namepasswordemail

0

Mikael Bergström

12345

deep@fake.com

1

Jacob Marley

money$

moneyman@scroogemarley.com

Avancerat: Relationer

En viktig funktion i relationella databaser, som MySQL eller SQLite, är relationer. Relationer är ett sätt att slippa dubletter av data. Ett exempel kan vara en databas där man håller reda på elever och klasser. För varje elev ska databasen hålla reda på förnamn, efternamn och personnummer. För varje klass ska databasen hålla reda på klassens namn och vilken lärare som är klassens mentor.

Dessutom behöver databasen hålla reda på vilken elev som går i vilken klass. Var lagras den informationen? Ett sätt vore att ha allting i en enda jättetabell:

students

id🔑namesurnamepnumberclassnamementor

0

Mikael

Bergström

XXXXXX-XXXX

TE00A

Mira Belle

1

Mohammad

Mohammadi

XXXXXX-XXXX

TE00B

Kevin McAllister

2

Anna-Karin

Karlsson

XXXXXX-XXXX

TE00A

Mira Belle

Nackdelen blir att vi får dubletter – klassnamnen och mentorernas namn står dubbelt! För att undvika detta skapar man generellt istället två olika tabeller – en för elever och en för klasser – som har en relation.

students

id🔑namesurnamepnumberclassid

1

Mikael

Bergström

XXXXXX-XXXX

1

2

Mohammad

Mohammadi

XXXXXX-XXXX

2

3

Anna-Karin

Karlsson

XXXXXX-XXXX

1

classes

id🔑namementor

1

TE00A

Mira Belle

2

TE00B

Kevin McAllister

Här är relationen att kolumnen classid i tabellen students innehåller siffror som hör ihop med kolumnen id i tabellen classes. Observera att det är classes-tabellens primärnyckel som används.

För att hindra användare från att lägga in icke-giltiga värden classid-kolumnen så kan relationen skrivas in i tabellens definition när den skapas (Det kan INTE göras i efterhand!):

CREATE TABLE classes (
	id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
	name TEXT NOT NULL,
	mentor TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE students (
	id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
	name TEXT NOT NULL,
	surname TEXT NOT NULL,
	pnumber TEXT NOT NULL,
	class_id INTEGER NOT NULL,
	FOREIGN KEY(class_id) REFERENCES classes(id)
);

Med andra ord lägger man helt enkelt till FOREIGN KEY(x) REFERENCES table(y) för att koppla kolumnen x till kolumnen y i tabellen "table"

Avancerat: JOIN

Joins är ett sätt att sätta ihop tabeller som har en relation, när man efterfrågar data med SELECT.

SELECT students.name AS student_name, classes.name AS class
	FROM students
	INNER JOIN classes
	ON students.classid = classes.id;

Det finns flera sorters JOIN, men INNER JOIN är den vanligaste. Man anger först som vanligt vilka kolumner man vill ha med, sedan FROM en första tabell. Sedan lägger man till INNER JOIN en annan tabell, och så ON vilka kolumner som ska kopplas ihop.

student_nameclass

Mikael

TE00A

Mohammad

TE00B

Anna-Karin

TE00A

Observera att man alltså måste specifiera vilken tabell varje kolumn kommer från i första delen av SELECT-kommandot, framför allt när kolumner i båda tabellerna har samma namn.

Last updated