Task

OBS: Ganska mycket överkurs. Det här möter man normalt först på högskola/universitet.

Den korta versionen: Om man använder ett bibliotek som tillhandahåller asynkrona metoder som returnerar Task<>, så kan man göra metoden man själv skriver, där metoden anropas, asynkron och då får man använda await.

Det gör att man inte måste vänta på att den asynkrona metoden avslutas innan man går vidare – man kan göra det väntandet när man vill.

static async Task GetMeThing() // Asynkrona metoder returnerar alltid en Task
{
 // Anropa en metod som hämtar en string från internet.
 // Men vänta inte på att den ska bli klar - gå direkt vidare.
 Task<string> task = SomeLibrary.FetchThingFromInternetAsync();
 
 // Gör något annat arbete medan vi väntar
 
 // Vänta tills metoden är klar
 await task;
 Console.WriteLine(task.Result);
 // Man behöver inte skriva return här; metoden returnerar ändå en Task
}

Task<>

Den generiska Task-klassen abstraherar och förenklar användningen av threading i C#.

Genom att kapsla in en metod i en Task så körs metoden parallellt med övrig kod i programmet.

Oftast får man dock Tasks från metoder man inte själv skrivit, t.ex. från bibliotek man lagt till.

Task.Run()

Används för att köra en vanlig (icke-async) metod som en Task. Praktiskt framför allt för CPU-intensiva aktiviteter, som massiva och tidsintensiva beräkningar.

Task.Run tar emot en Action som parameter, och kör den som en Task. Run() returnerar en referens till task:en som körs. Som vanligt kan man ange antingen en existerande metod eller en anonym metod som sin Action.

static void RegularWork()
{
 // Någonting intensivt
}

// Använd RegularWork som en Action
Task t1 = Task.Run(RegularWork);
static int WorkWithReturn()
{
 // Någonting intensivt
 return 23;
}

// Använd HelloWorld som en Action<int>
Task<int> t2 = Task.Run(HelloWorld);

Taskens typ-parameter ska vara densamma som returtypen för metoden som kapslas in.

Vill man köra Task.Run med en metod som tar emot parametrar så kan man nyttja en anonym metod:

static string WorkWithParameter(int t)
{
 // Någonting intensivt
 return "ready";
}

Task<string> t3 = Task.Run( () => WorkWithParameter(42) );

Wait()

Pausar körningen av koden tills den inkapslade metoden körts färdigt.

Console.WriteLine("Waiting...");
t1.Wait();
Console.WriteLine("Finished!");

Result

Innehåller det som returnerats från den inkapslade metoden, när den körts färdigt. Om Result läses av innan metoden körts färdigt så pausar koden precis som med Wait().

Console.WriteLine("Waiting...");
int result = taskMaster.Result;
Console.WriteLine($"Finished with a result of {result}!");

Await

Väntar på att en Task ska avslutas. Tasken kan skapas/köras på samma rad eller, vilket är vanligare och smartare, på en rad längre upp.

// Skapa Task:en och kör igång den; spara en referens i variabeln task
Task<string> task = SomeLibrary.FetchThingFromInternetAsync();
 
// Gör något annat arbete medan vi väntar
 
string result = await task; // Vänta tills metoden är klar

// Det ofta sämre sättet: Kör igång task:en direkt, och väntar 
// på samma radtills den är klar.
string result2 = await SomeLibrary.FetchThingFromInternetAsync();

Async

De flesta async-metoder får man från något existerande bibliotek, till exempel RestSharp. Standard är att döpa dem till något som slutar på Async.

En asynkron metod:

 • Deklareras med async

 • Döps till något som slutar med Async

 • Har alltid en Task som returtyp

 • När man faktiskt skriver return, så är det inte en Task, utan den datatyp som Task:en har mellan <>. Så en async-metod med Task<int> som returtyp bör ha t.ex. en return 34;.

Oftast skriver man asynkrona metoder när man har nytta av await – vilket man normalt sett bara har ifall man vill köra igång flera Tasks och köra dem parallellt, för att sedan await:a deras avslut.

static async Task<int> GetLengthAsync() // Task<int> som returtyp
{
 // Kör igång 2 Tasks
 Task<string> t1 = SomeLibrary.FetchThingFromInternetAsync(); 
 Task<string> t2 = SomeLibrary.FetchThingFromInternetAsync(); 
 
 // Väntar tills båda är färdiga
 string s = await t1;
 string s2 = await t2;
 
 // Returnerar en int
 return s.Length + s2.Length;
}

Last updated