Matematik (Math)

Math.Abs()

Returnerar det absoluta värdet hos ett tal som anges som parameter.

float y = Math.Abs(-0.45f); // y får värdet 0.45

Math.Sin(), Math.Cos(), Math.Tan()

Returnerar sinus, cosinus eller tangens av vinkeln som anges som parameter. Vinkeln behöver anges i radianer.

float s = Math.Sin(3.4f);

De inverterade trigonomiska funktionerna finns också - de heter Math.Asin, Math.Acos och Math.Atan.

Math.Max()

Returnerar det största av två värden som anges som parametrar

int i = Math.Max(4, 12); // i blir 12.

Math.Min()

Returnerar det minsta av två värden som anges som parametrar

int i = Math.Min(4, 12); // i blir 4.

Last updated