Konsolen (Console)

Skriva text

Console.WriteLine()

Skriver ut något till konsollen.

Console.WriteLine("Hello!");

Console.ReadLine()

Läser in en string från användaren och väntar på Enter-tryckning. Returnerar stringen så att den kan lagras i en variabel eller användas i koden.

string answer = Console.ReadLine();

Console.OutputEncoding

Ändrar vilken teckenkodning som ska användas när saker skrivs ut till konsolen.

Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;

Med UTF-8 som teckenkodning kan man använda fler tecken – till exempel emojis som 🤖.

Console.WriteLine("🤖");

Console.Clear()

Rensar skärmen.

Console.Clear();

Färg

Console.ForegroundColor

Variabel vars värde avgör färgen på texten i konsollfönstret.

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;

OBSERVERA: detta gäller enbart text som skrivs efter det att färgen ändrats. Text som redan skrivits ut förändras inte.

Console.BackgroundColor

Variabel vars värde avgör färgen på texten i konsollfönstret.

Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Magenta;

OBSERVERA: detta gäller enbart text som skrivs efter det att färgen ändrats. Text som redan skrivits ut förändras inte.

ANSI-färger

ANSI är en gammal textstandard, med koder som fortfarande kan användas för att formatera text i konsollen. Man börjar varje kommando med \x1b[, följt av en siffra och sedan m. En komplett lista finns här.

I exemplet nedan används alltså \x1b[34m för att aktivera blå färg, och sedan används \x1b[0m för att återgå till normal färg.

Console.WriteLine("\x1b[34mBlå\x1b[0m färg");

Fönstret

Console.Title

Ändrar konsollfönstrets namn.

Console.Title = "Mitt fina fönster";

Console.Beep()

Gör ett ljud!

Console.Beep(294,1000) // 1 sekunds (1000 millisekunders) beep i D.

Pekaren

Console.SetCursorPosition()

Bestäm pekarens position i x- och y-led. Tar emot två int-värden.

Console.SetCursorPosition(20, 10); // Plancera pekaren på column 20, rad 10

OBSERVERA: y-axeln är omvänd! Med andra ord, den första raden är 0, den andra är 1, den tredje är 2… Och "origo" ligger uppe i vänstra hörnet.

Console.GetCursorPosition()

Läs av pekarens position i x- och y-led. Returnerar en tuple där det första värdet är x, det andra y.

(int x, int y) = Console.GetCursorPosition();

Console.CursorLeft

Pekarens position i x-led, räknat från fönstrets vänstra kant (den första "kolumnen" är 0)

Console.CursorLeft = 20; // Placera pekaren i kolumn 20
Console.CursorLeft -= 5; // Flytta pekaren fem steg åt vänster

Console.CursorTop

Pekarens position i y-led, räknat från fönstrets överdel.

Console.CursorTop = 10; // Placera pekaren på rad 10
Console.CursorTop-- // Flytta pekaren 1 rad uppåt

Last updated