JSON-serialisering

JSON är Javascript Object Notation, så för den som är van vid Javascript kanske det ser bekant ut.

Här hittar du Microsofts officiella dokumentation.

Bibliotek

Lägg till detta using-statement:

using System.Text.Json;

Klassdesign

Klassen vars instanser ska kunna serialiseras/deserialiseras måste vara public.

Pokemon.cs
public class Pokemon
{
 public string name {get; set;}
 public int id {get; set;}
 public bool is_default {get; set;}
}

Det är också enbart publika variabler samt properties med publika getters och setters som serialiseras.

Om du ska deserialisera JSON-kod som du får från något annat ställe och inte designat själv, så behöver du vara noga med att matcha namnet på dina publika variabler/properties mot JSON-kodens. Serialiseringsprocessen är normalt känslig vad gäller stora och små bokstäver, men du kan ändra på detta (rekommenderas!).

public class Pokemon
{
 public string name {get; set;}
 public int id {get; set;}
 public bool is_default {get; set;}
}

JsonSerializer.Serialize<>()

Används för att serialisera ett objekt till en JSON-string.

Pokemon poke = new Pokemon()
{
 Name = "Ditto",
 Id = 132,
 IsDefault = true,
 Species = new PokemonSpecies() {
  Name = "ditto",
  Url = "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-species/132/"
 }
};

string json = JsonSerializer.Serialize<Pokemon>(poke);

Denna string kan sedan lagras i en textfil eller t.ex. skickas som svar på ett REST-anrop.

JsonSerializerOptions

Genom att skicka in ett JsonSerializerOptions-objekt kan man ge mer detaljerade instruktioner till serializern.

JsonSerializerOptions options = new ()
{
 // Ger snygg, indenterad JSON-kod
 WriteIndented = true,
 // Omvandlar alla property-namn till snake_case
 PropertyNamingPolicy = JsonNamingPolicy.SnakeCaseLower // döper om properties
};

string json = JsonSerializer.Serialize<Pokemon>(poke, options);

I JSON används oftast snake_case, medan C# ju använder camelCase eller PascalCase.

OBS: SnakeCaseLower introducerades i dotnet 8!

JsonSerializer.Deserialize<>()

Används för att deserialisera ett objekt från en JSON-string.

// jsonString innehåller json-data. Den kan t.ex. läsas in från en json-fil
// eller hämtas från en REST-server.
Pokemon ditto = JsonSerializer.Deserialize<Pokemon>(jsonString);

Attribut

Mer om attribut här.

OBS: dessa kräver att du inkluderar System.Text.Json.Serialization.

[JsonIgnore]

Används för att se till så att en variabel eller property på C#-sidan inte serialiseras till JSON.

Pokemon.cs
using System.Text.Json.Serialization;

public class Pokemon
{
 public string Name {get; set;}
 public bool IsDefault {get; set;}
 
 [JsonIgnore]
 public int CurrentHp {get; set;}
}

[JsonPropertyName()]

Med attributet [JsonPropertyName()] kan man bestämma att en C#-klass' property ska matchas mot ett JSON-värde med annat namn.

Pokemon.cs
using System.Text.Json.Serialization;

class Pokemon
{
 public string Name {get; set;}
 public int Id {get; set;}
 
 [JsonPropertyName("is_default")]
 public bool IsDefault {get; set;}
}

Deserialisering av listor

Ibland beskriver JSON-kod listor av objekt eller värden. De kännetecknas av att ge omges av hakparenteser [].

{
 "name": "ditto",
 "forms":
 [
  "Ditto",
  "Exempel"
 ]
}

För att deserialisera dessa, skapa helt enkelt publika listor i klassen.

Pokemon.cs
class Pokemon
{
 [JsonPropertyName("name")]
 public string Name {get; set;}
 
 [JsonPropertyName("forms")]
 public List<string> Forms {get; set;}
}

Deserialisering av objekt i flera led

Ibland beskriver JSON-kod objekt som innehåller andra objekt.

{
 "name": "ditto",
 "species":
 {
  "name": "ditto",
  "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-species/132/"
 }
}

För att deserialisera dessa, skapa klasser som beskriver de inre objekten.

PokemonSpecies.cs
class PokemonSpecies
{
 [JsonPropertyName("name")]
 public string Name {get; set;}
 
 [JsonPropertyName("url")]
 public string Url {get; set;}
}
Pokemon.cs
class Pokemon
{
 [JsonPropertyName("name")]
 public string Name {get; set;}
 
 [JsonPropertyName("species")]
 public PokemonSpecies Species {get; set;}
}

Last updated