Listor och arrayer

Både listor och arrayer är samlingar, som (förenklat) låter oss lagra flera värden av samma datatyp på samma ställe. Man kan till exempel ha en samling av en massa int-värden som är samlade på samma ställe, eller en samling strings.

 • Arrayer kom först, är snabba och effektiva, men kan inte växa/krympa – de har ett fast antal platser.

 • Listor är en senare uppfinning. De är mer flexibla och nästan lika snabba. De är en generisk klass och de kan växa/krympa.

Indexering

Alla föremål som lagrats i en samling ges normalt ett index, som beskriver föremålets position i samlingen och låter oss komma åt det.

I arrayer och listor är index alltid en siffra – en integer. Det första föremålet i listan har index 0, det andra har index 1, etc.

string[] names = {"Benny", "Jenny", "Kenny", "Anna"};
// I denna array har Benny index 0, Jenny 1, Kenny 2 och Anna 3.

Console.WriteLine(names[2]); // Skriver ut "Kenny"

För att hänvisa till ett index räknat från slutet av arrayen så skriver man ^ framför siffran.

string[] names = {"Benny", "Jenny", "Kenny", "Anna"};

Console.WriteLine(names[^2]); // Skriver ut "Jenny"

Array

Arrayer har en fast längd som bestäms när arrayen skapas.

// Skapa en int-array med tre tomma platser
int[] arrayHp = new int[3];

// Skapa en string-array med tre platser som redan från början ges värden
string[] choices = {"Start", "Options", "Quit"};

Length

Variabel som är inbyggd i arrayer. Har alltid ett värde som är lika med arrayens storlek.

// Skapa en integer-variabel och tilldela den värdet som motsvarar 
// arrayens storlek
int length = arrayHp.Length;

Contains()

Ett snabbt sätt att se ifall en sak finns i arrayen.

string choice = Console.ReadLine();
bool validAnswer = choices.Contains(choice);

OBSERVERA: Contains är en del av biblioteket Linq, så du behöver skriva detta längst upp bland dina andra using-statements:

using System.Linq;

Range

För att få ut en del av en array som en ny array kan man använda ranges.

Ranges anger man genom att skriva .. (två punkter). Innan punkten skriver man start-index, alltså den sak i arrayen man vill att den nya arrayen ska börja på. Efter punkterna skriver man slut-index. Den nya arrayen inkluderar inte den sak som finns på slut-index.

string[] names = {"Benny", "Jenny", "Kenny", "Anna", "Mahmud", "Ki"};

string[] subNames = names[1..3]; // subNames blir en array med Jenny och Kenny

string[] firstHalf = names[..3]; // blir Benny, Jenny och Kenny

string[] secondHalf = names[3..]; // blir Anna, Mahmud och Ki

string[] lastTwo = names[^2..]; // blir Jenny och Kenny

Detta kallas ibland också "slicing", eftersom man delar upp arrayen i mindre bitar.

Att göra om en array till en lista

// Skapa en string-lista baserat på arrayHp, med samma innehåll och storlek
List<string> lNamn = new List<string>(arrayHp);

Flerdimensionella arrayer

En vanlig array är endimensionell – en lista, eller en serie. Varje sak i arrayen identifieras av ett index.

En tvådimensionell array är som ett rutnät eller en tabell. Varje sak i arrayen identifieras av två index.

// Skapa en tvådimensionell array med 150 platser; 10 rader med 15 kolumner
int[,] grid = new int[10,15];

// Bestäm värdet på position 2,2 till 1
grid[2,2] = 1;

GetLength

För att läsa av en flerdimensionell arrays längd i någon dimension, använd GetLength.

for (int y = 0; y < grid.GetLength(1); y++)
{
 for (int x = 0; x < grid.GetLength(0); x++)
 {
  grid[x, y] = 0;
 }
}

List

När listor skapas har de normalt sett en längd på 0, och de växer dynamiskt när man lägger till saker i dem.

// Skapa en tom string-lista
List<string> listNamn = new List<string>();

// Skapa en string-lista som redan från början innehåller tre värden
List<string> choices = new List<string>() {"Start", "Options", "Quit"};

Mer information om List finns under Generiska klasser.

OBSERVERA: Om du använder .NET 5 eller .NET Core så behöver du manuellt skriva till detta högst upp i dokumentet för att listor ska fungera:

using System.Collections.Generic;

Add()

Metod som är inbyggd i listor. Används för att lägga till nya föremål i listan.

listNamn.Add("Kim");

Count

Variabel som är inbyggd i listor. Har alltid ett värde som är lika med listans storlek.

// Skapa en integer-variabel och tilldela den värdet som motsvarar listans storlek
int length = listNamn.Count;

Remove()

Metod som är inbyggd i listor. Används för att ta bort föremål från listan.

listNamn.Remove("Kim");

RemoveAt()

Metod som är inbyggd i listor. Används för att ta bort föremål på en specifik plats i listan.

listNamn.RemoveAt(4);

RemoveAll()

Metod för att ta bort alla föremål som matchar ett visst kriterium. Kriteriet skrivs som en metod. Metoden tar emot ett värde av samma datatyp som listan innehåller, och returnerar true om kriteriet är uppfyllt och false om det inte är det. Här används med andra ord delegates.

// IsAboveScreen är kriteriet
static bool IsAboveScreen(Rectangle r)
{
 return r.y < 0;
}

static void Main(string[] args)
{
 List<Rectangle> rects = new List<Rectangle>();

 /* ... */

 // Tar bort alla rektanglar som, när de stoppas in 
 // i metoden, får den att returnera true
 rects.RemoveAll(IsAboveScreen);

Ett annat sätt är att använda ett lambda-uttryck:

rects.removeAll(rect => rect.y < 0);

Att göra om en lista till en array

string[] aNamn = listNamn.ToArray();

Att göra om en array till en lista

List<string> listNamn = new List<string>(aNamn);

Skapa via collection expression (.net 8)

I C# 12, som ingår i dotnet 8, tillkommer ett enhetligt sätt att skapa nya samlingar – vilket fungerar för både arrayer och listor.

List<int> integerList = [1, 2, 3, 4];
int[] integerArray = [5, 6, 7, 8];

Last updated